Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:

Słownik ekonomiczny - najnowsze tematy

Elementy promocji
To: A – reklama B – promocja sprzedaży lub uzupełniająca bądź promocja dodatkowa. C – public relatium (pablic...

Główne zasady marketingu
To: 1.Zaspokojenie potrzeb klientów, a więc działanie na zasadach jak bym zareagowała gdybym była własnym klientem. 2.Ciągłość...

Broker ubezpieczeniowy
Pod pojęciem brokera należy rozumieć pośrednika, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na...

Rynek ubezpieczeniowy
Czyli rynek usług ubezpieczeniowych, jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań...

Teoria potrzeb A. Maslowa
Ujmuje podstawowe potrzeby człowieka w prostym schemacie, w którym zaspokojenie potrzeb niższych warunkuje pojawienie się,...

Motywatory w zarządzaniu
Wyodrębniamy trzy podstawowe grupy owych środków motywacyjnych (motywatorów): 1. Środki przymusu - cechują się dużym stopniem...

Wykonywanie budżetu JST
Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się: - opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu, - gromadzenie dochodów i dokonywanie...

Opracowanie projektu budżetu JST
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Bez...

Uchwalenie budżetu JST
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu...

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na: a) zadania własne, b) zadania własne...

Strona 15 z 202
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>