Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


grudniowy.edu.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Zasady oceniania pracowników


Zasady oceniania pracowników - Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania:

1. Kompleksowość - oceny przeprowadzone są we wszystkich sferach działania i na wszystkich szczeblach decyzyjnych.

2. Elastyczność - oznacza potrzebę różnicowania kryteriów, ich rangi i częstotliwości w zależności od grup zatrudnienia a nawet konkretnych stanowisk.

3 Systematyczność - oznacza unikanie akcyjności w ich dokonywaniu, co nie jest równoznaczne z identycznymi interwałami czasowymi w ich przeprowadzaniu dla poszczególnych grup pracowników.

4. Długofalowość ocen wyznacza konieczność percepcji ocenianych pracowników lub zespołów w ujęciu temporalnym (z uwzględnieniem dłuższych odcinków czasowych). Ocena dotyczy aktualnego stanu rzeczy, ważne jest jednak porównanie ocen minionych z aktualną oraz sformułowanie prognozy rozwojowej na przyszłość.

5. Rzetelność i trafność - związana jest z właściwym doborem kryteriów oceny, osób oceniających, narzędzi, czasu i horyzontu czasowego.

6. Akceptacja - oceny i jej kryteriów przez oceniających i ocenianych, czego warunkiem jest istnienie związku między kryteriami a efektywnością pracy. Warunkiem akceptacji jest również użyteczność oceny sprowadzająca się do różnicowania losów pracowników w zależności do wyników oceny. Realizacja tej zasady jest wprowadzana poprzez włączanie do wdrożenia systemu ocen szerokich grup pracowników, współpracę z zespołem reprezentującym Zleceniodawcę oraz szkolenia dla kadry oceniającej.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1991Ocena pracowników - Skład pracy: definicja systemu oceny pracowników,... [Liczba stron: 15]
Wykłady z zarządzania kadrami - teoria - Opracowanie teoretyczne: definicja zarządzania kadrami, polityka... [Liczba stron: 27]
Ocena pracowników - jako podsystem zarządzania kadrami - Skład pracy: funkcje oceny pracowników, cele,... [Liczba stron: 12]
Ściąga z zarządzania kadrami - Ściąga opisuje w sytnetyczny (definicje, podziały,... [Liczba stron: 8]


Kolejny temat to Polityka asortymentowa:

Zestaw towarów stanowiących ofertę przedsiębiorstwa handlowego jest przedmiotem polityki asortymentowej. Jej kształtowanie należy do ważniejszych i trudniejszych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa. Prawidłowe ukształtowanie asortymentu i obserwowanie jego zmian może być źródłem przewagi strategicznej na rynku detalicznym.

Wśród podstawowych czynników wpływających na politykę asortymentową przedsiębiorstwa detalicznego wymienia się:
• strukturę... (...)