Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


www.hotele-nad-morzem.net.pl
fotograf ślubów fotograf chrztu fotografia produktowa fotograf legionowo fotograf ciżaowy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Teoria postkeynsowska (T. Baumola)


Teoria postkeynsowska (T. Baumola) - Utrzymuje ona podział popytu na pieniądz transakcyjny i ostrożnościowy. Pierwsze podejście w kategoriach teorii zapasów jest to podejście, które traktuje pieniądz transakcyjny jako część bieżącego dochodu, który nie może być utrzymany w sytuacji nowych kreowanych a zbliżonych do pieniądza rodzajów aktywów o przychodzie z tytułu % i małym ryzyku. Te substytuty umożliwiają podm. gosp. wybór między gotówką a przynoszącymi dochód z odsetek instrumentami o dużej płynności.

Koszty alternatywne są również gdy utrzymuje się zasób pieniądza transakcyjnego. Wielkość tych kosztów zależy od stopy %. Racjonalne postępowanie podm. gosp. minimalizuje koszty pieniądza transakcyjnego. Określa on optymalną wielkość zasobów gotówkowych do celów transakcyjnych. Wykorzystując teorię optymalnego kształtowania zapasów określa f. kosztów utrzymywania transakcyjnego kosztu pieniądza, z której to wyprowadza się f. popytu na pieniądz transakcyjny.

Zakłada on, że podm. gosp. otrzymuje 1 raz w danym okresie dochód  w pap. wart., których płynność zbliżona jest do płynności got. A wydatki tego podmiotu są rozłożone równomiernie w ciągu całego okresu. Zakłada również, że przy każdej operacji zamiany pap. wart. na gotówkę trzeba ponieść koszty.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1951Pieniądz i polityka monetarna - Skład opracowania: definicja pieniądza, jego funkcje,... [Liczba stron: 12]
Podejście do motywowania oparte na koncepcji wzmocnienia - Skład pracy: definicja motywacji, teoria (koncepcja)... [Liczba stron: 5]
Definicje z psychologii - Zbiór ponad 230 definicji związanych tematycznie... [Liczba stron: 14]
Teoria racjonalnego wyboru konsumenta - Skład opracowania: maksymalizacja poziomu użyteczności, teoria... [Liczba stron: 7]
Motywacja do pracy - referat - Skład pracy: definicja procesu motywacji, efekty... [Liczba stron: 6]


Kolejny temat to Teoria wyboru portfela aktywów Tobina:

Uważa on, iż pojedynczy podm. gosp. może mieć różne portfele aktywów. Odnosi się do pieniądza spekulacyjnego. W portfelu podm. gosp. mogą występować zasoby pieniądza nie przynoszące dochodu ale bez ryzyka ale również może posiadać zasoby obligacji z dochodem i ryzykiem.

Ryzyko jest czynnikiem na decyzje podmiotu gdy zwiększa... (...)